มูลนิธิชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงในหมู่ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ตกเป็นเหยึ่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศ หลักคิดของมูลนิธิคือการช่วยเหลือแบบเข้าถึงโดยยื่นมือเข้าไปช่วยในกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมต่างๆในระดับหมู่บ้าน

สวัสดิการที่มูลนิธิมอบ:
– กิจกรรมบำบัดต่างๆ เช่น สอนศิลปะ สอนดนตรี สอนทำอาหาร สอนศิลปะป้องกันตัว
การให้คำปรึกษารายบุคคล
– กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้หญิงชาวเขา
– ที่พัก รวมทั้งการรักษาพยาบาล
– การศึกษาขั้นต้น เช่น ภาษา การเอาตัวรอดในสังคม
– การศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงมหาวิทยาลัย

จังหวัด

เชียงใหม่ และ ภาคเหนือทั้งหมด

ชั้นการศึกษา

ปวช./ปวส. / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

www.newlifecenterfoundation.org
adminnew life center foundation